Select your language:

Rezerwacja audytu etycznego - Formularz wyceny

Wszystkie pola oznaczone jako * s? obowi?zkowe. Po otrzymaniu wype?nionego formularza zostanie przedstawiona kwotacja do Pa?stwa akceptacji

Wszystkie pola oznanczone * s? obowi?zkowe

Authorisation Dane osoby rejestruj?cej

Imi? i nazwisko wnioskodawcy: *   Nazwa firmy: *
Adres mailowy: *      
Czy audyt uzupe?niaj?cy (follow-up) * Yes No   W przypadku audytu uzupe?niaj?cego (follow-up) nale?y poda? ostatni numer referencyjny
By applying for SMETA audits we agree BV CPS can discuss the audit details with Sedex and for all SMETA audits from 4 May 2022 upload the report and CAPR to the Sedex website. This is a Sedex rule and applies to all SMETA audit firms.

Sekcja A - Audit details

Standard jakiego audyt dotyczy *Guidance Notes > SMETA | amfori BSCI | WRAP | BV PAS | Others   Je?li inny, jaki
Podmiot zlecaj?cy audit (Sprzedawca/klient): *   Inny sprzedawca/ klient
Czy wynik audytu/raport ma by? dost?pny dla innnych klientów Yes No   Je?li tak, jakich:
Forma audytu: *  
Okienko audytowe w tygodniach:
Tylko w przypadku audytów SMETA: 2-Pillar | 4-Pillar | CAP Desktop Review
Typ audytu: Full Initial Audit | Periodic Audit / Re-audit | Full Follow Up Audit | Partial Follow Up Audit | Partial Other - Please Specify |
Sugerowana data audytu:      
Final Report Distribution:
GUIDANCE NOTE: RETAILER/BRAND NOMINATED IN THE BOOKING FORM EXPECTS THAT A FULL COPY OF THE ETHICAL REPORT IS MADE AVAILABLE TO THEM BY BUREAU VERITAS. PLEASE CHECK THIS BOX TO GRANT YOUR PERMISSION TO DO THIS. BY CHECKING THE BOX, THIS ALSO MEANS YOU ALLOW BUREAU VERITAS TO CONTACT ANY OF THE LISTED MASTER CLIENTS CHOSEN OR ADDED IN OTHER TO SHARE AUDIT AND SCHEDULING INFORMATION WITH THEM. BUREAU VERITAS WILL FOLLOW ANY SERVICE LEVEL AGREEMENTS WE HAVE IN PLACE WITH RETAILER/BRAND NOMINATED. (PLEASE NOTE: REQUESTS CANNOT BE PROCESSED WITHOUT THIS PERMISSION BEING GIVEN).

Sekcja B - Dostawca Uwaga:poni?sze dane dotycz? dostawcy, który bezpo?rednio sprzedaje do klienta z sekcji A

Nazwa dostawcy: *   Imi? i nazwisko osoby kntaktowej: *
Adres: *   Miasto:
Kod pocztowy:   Kraj: *
Telefon kontaktowy: *   Fax:
Adres mailowy: *   Vendor ID: Please state the vendor ID assigned by the retailer/brand nominated in Section A, for example, Sainsburys/XXX

Sekcja C- zak?ad audytowany Uwaga :poni?ej nalezy wprowadzi? dane teleadresowe zak?adu produkcyjnego

Nazwa zak?adu: *   Osoba kontaktowa:
Adres: *   Miasto: *
  Kraj: *
Kod pocztowy:   województwo/ okr?g:
Numer referencyjny zak?adu:   Fax:
Telefon osoby kontaktowej: *   Adres mailowy:
Liczba osób zatrudnionych * Total: M??czy?ni: Kobiety:
??czna liczba zatrudnionych (tymczasowo/pracownmicy agencyjni) * Total: M??czy?ni: Kobiety:
Home working exits?:      
liczba kondygnacji produkcyjnych:   Nale?y wybra? kategori? produktu z listy
Please provide the Sedex codes (ZC# & ZS#):      
Guidance Note: As per Sedex, from 4 May 2022, only sites which are Sedex members will be allowed to have a SMETA audit (full or follow up) conducted by an Affiliate Audit Company. Sites want to undertake a SMETA audit will need to be registered and have an active account on the Sedex platform.
 

sekcji D - Dane teleadresowe na, które ma zosta? wystawiona faktura wypełnić tylko w przypadku, gdy dane są różne od tych wskazanych w sekcji B

zaznaczyć jeśli dane są takie same jak w sekcji B
Nazwa firmy płatnika:   Dane osoby kontaktowej:
Adres:   Miasto:
Kod pocztowy:   Kraj:
Telefon kontaktowy:   Fax:
Adres mailowy:   numer zamówienia:

Sekcja E- dodatkowe informacje

Kod promocyjny
Dodatkowe instrukcje:
Sposób płatności:
   
 Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu.Who is filling in this form?

Copy to be provided by BV team

Do you need an announced or semi announced audit?

Copy to be provided by BV team

Do you actually require a Service Provider Audit?

eg. to specifically audit your security staff agency, cleaners, agencies - Further copy to be provided by BV team